ChesterO

30 tekstów – auto­rem jest Ches­te­rO.

Przy­jaciel to ktoś, z kim można roz­ma­wiać na­wet bez użycia słów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 października 2011, 17:02

Przy­jaźń to wa­riac­kie połącze­nie dwóch brat­nich dusz, a nie tyl­ko ocze­kiwa­nie wza­jem­ne­go zrozumienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 października 2011, 12:32

Na­wet, kiedy smu­tek to­pi się w łzach, nie trać mi­mo to nadziei. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 września 2011, 14:59

Życie prędzej czy później, po­daru­je nam samotność. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 września 2011, 18:43

Naj­gor­szym kłam­stwem, nie zra­nisz ko­goś, lecz siebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 września 2011, 15:26

Uwierz w szczęście i miłość, bo tyl­ko to pot­ra­fi zniszczyć smutek. 

myśl • 14 września 2011, 08:12

Na siłę próbując zat­rzy­mać coś na zaw­sze, możemy to za­bić i nie wróci to już nigdy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 września 2011, 14:06

Obłędna zaz­drość, pro­wadzi do niekon­tro­lowa­nego szaleństwa... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 września 2011, 19:08

Są ra­ny, które się nie zabliźniają,
Są grzechy, które nig­dy nie zos­taną odpuszczone,
Są słowa, których cofnąć nie możemy,
Są uczu­cia, które nig­dy nie wygasają. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 września 2011, 19:31

Ludzie mówią, że do­ceniają szcze­rość, lecz gdy praw­da w oczy spoj­rzy, od­wra­cają się od Ciebie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 września 2011, 21:06
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ChesterO

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność